jump to navigation

Detailed Daily Panchangam in advance 20-04-2017 April 18, 2017

Posted by Dr.NVS in Brahminsnet Postings.
add a comment

20-04-2017

Detailed Daily Panchangam in advance 20-04-2017

விபரமான தினசரி பஞ்சாங்கத் தகவல்கள் ஓரிரு தினங்களக்கு முன்பே
வழங்குவதன் மூலம், சதுர்த்தி, ஷஷ்டி, ஏகாதசி, அமாவாசை, மாதப்பிறப்பு,
மற்றும் ச்ராத்த திதிகளையும் அறிந்து தேவையான அநுஷ்டானங்கனை
மறந்துவிடாமல் பின்பற்ற ஏதுவாக இருக்கும் என்பதால் தொடர்ந்து
இந்தத் தகவல்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.

Key Words: daily panchangam,panchangam in advance,

Brahmotsavam – Garuda Sevai (Day 3 Morning) @ Kanchipuram Varadarajar Kovil June 1, 2015

Posted by Dr.NVS in Brahminsnet Postings.
add a comment

Sent using mobile
Best Regards
Dr.NVS

Vaideekam Re: SriRangaSri எள்ளு April 22, 2015

Posted by Dr.NVS in Brahminsnet Postings.
add a comment

Sri:

Dear Sriman Dr.VS Swamin,

With the grace of Emperuman (really it requires a lot of grace to reach the peak by human efforts),

everything went well, and the climate also very very good at every where.

One more thing, with this trip I have completed the 106 Divya Desams Dharshans

which is a life time commitment / achievement of a Sri Vaishnavan.

Dhanyosmi,

Dasan,

Best Regards,
Best Wishes,
nvs-full.jpg Dr.NVS 9444844423 Best time to call: 4.30 to 6.00 pm

Greatness of Gitagovindam March 11, 2015

Posted by Dr.NVS in Brahminsnet Postings.
add a comment

gita-govinda.jpg
Gitagovinda is the portrayal of madhurabhakthi. Madhurabhakthi means the union of the jeevathma with Paramathma. The Lord shows here in Gita Govinda that He holds us dear, even if we turn away.

Jayadeva sings to the joy of Krishna, wishing him joyous togetherness of Radha, addressing him variously like Govinda, Maadhava, Hari, Keshava etc., according to the situation, and hence it is called Gita Govindam, like Bhaja Govindam i.e., devout yourself unto Govinda. And Radha is none else than Krishna, the very fount of his lila sakthi creative power. She transmutes His glory into prema ananda or Maharaas, the blissful happiness, in which alone The Lord takes pleasure. This is the idea of Gita Govindam. It symbolizing the longing and striving of the individual, for communion with God, culminating in blissful union of Jeevathma & Paramatma.

Gita Govindam is the best known composition of Jayadeva. It is a lyrical poetry that is organized into twelve chapters. Each chapter is further sub-divided into twenty four divisions called Prabandhas. The prabandhas contain couplets grouped into eights, called Ashtapadi.

Importance of GitaGovindam

The king who ruled the country then was a poet also. He composed many verses on Lord Jagannatha of Puri. But his compositions were not as popular as that of Jayadeva. Seeing that everyone sang and read the Gitagovinda of Jayadeva he also wrote another kavya in the same name and ordered that only his work should be read and sung by all and who does not obey this command will be punished. Out of fear people stopped singing the Gitagovinda of Jayadeva.

Once when the king went to the temple he saw Jayadeva singing his kavya in front of the Lord and demanded explanations as to why he did not sing the composition of the king. Jayadeva as though afraid , said that the kavya of the king was nevertheless great but it has to be tested which of the two the Lord holds dear. Then the king agreed as he was also a great devotee of the Lord and they placed all the works of the king and also that of Jayadeva at the feet of the Lord and went home, after locking the door.

The next morning when they opened the door of the sanctum sanctoram of the Lord they saw Jaydeva’s Gitagovinda adorning the feet of the Lord while that of the king was thrown on the floor. The king went away grief-stricken and did not eat or drink anything the whole day and went to sleep with heavy heart. The Lord appeared in his dream and said that the king was grieving without any reason because what happened was to show that the Gitagovinda of Jayadeva is dear to His heart though He valued also the work of the king. The Lord told him to respect the Gitagovinda of Jayadeva and popularize it. From that time the king became a disciple of Jayadeva and studied Gitagovinda and also spread its fame.

Another scene was enacted by the Lord to show the greatness of Gitagovinda. A female vegetable vendor who used to go in the night to gather vegetables used to sing the ashtapadhis while she was plucking the vegetables. The Lord who was drawn by her devotion and His love for the adhtapdhi of Jayadeva used to go behind listening to her singing. As she went round the plants the peethambara of the Lord was torn in places by the thorns and branches of the plants. It was the leela of the Lord to show the devotion of the woman to the world that the following morning when the priest opened the door and was astounded to see that the garment of the Lord was torn in places. He told this to the king and both were very sad that this was happened and thought that some aparaadha was done to the Lord by them. Then in the night the Lord appeared in the dreams of both and told them what happened. Then the king brought the woman to the court and gave her enough wealth and told her to sing the ashtapadhi all day with free heart in front of the Lord.By this the king concluded that Jaydeva must be the king of devotees , bhaktharaja.

This is an example to show that the Lord elevates His devotees to the exalted position to be respected by all.

​​ 5 ways to relieve stress naturally March 10, 2015

Posted by Dr.NVS in Brahminsnet Postings.
add a comment

​​​
5 ways to relieve stress naturally​

stress-free.jpg

*
*_stress_

Stress is a common occurrence these days and can be extremely harmful for your health. What makes matters worse is that with no time to relax and unwind its ill effects simply build up and make matters worse. So, to help you be stress free, here are 5 everyday practices that can help beat stress and keep you healthy.

_Why is stress dangerous?_

Stress is a natural response to situations we have to face, but the fact remains that a similar situation may leave one individual a mess but another, untouched. What this implies is that how stressed you feel largely depends on the way you choose to respond to a stressful situation. With the right diet, breathing techniques and the use of adaptogenic herbs, it is possible to alter this response and cultivate a positive attitude that will help us face life’s challenges with courage and strength, without losing our cool. Here are the other ill effects of stress.

_Eat the right foods_

According to Ayurveda, food possesses three qualities or gunas – sattva, rajas and tamas. Sattvik food is light, fresh and nutritious, rajasik food is spicy and fans emotions, and tamasik foods are stale and promote the sense of inertia. Obviously, the consumption of a diet rich in rajasik and tamasik foods is bound to keep you in a state of mind that is most conducive to stress whereas a sattvik diet helps keep the mind calm.

Remedy: Make sure you include foods such as pulses, fresh vegetables and fruits, milk and grains such as rice and tapioca. Avoid spicy chutneys and pickles, sour cream,, cheese, onion, garlic and urad dal and you will find a noticeable change in your ability to cope with stressful situations. Here are some more expert tips to beat stress.

_Use relaxing herbs_

Certain herbs such as cardamom (elaichi), lettuce, celery, peppermint, chamomile and fennel (saunf) contain phytoconstituents that have wonderful relaxing properties. Make these a part of your diet in the form of herbal tea or by working them into the dishes you cook for some stress relief.

Ayurveda recommends the use of adaptogenic herbs (that help the body and mind adapt better to stressful conditions) over time can also help you cultivate a calm mind that does not easily get swayed by extreme emotions. Herbs such as aswagandha, jatamansi, guduchi, brahmi, tulsi and shankhpushpi help restore the imbalance in your doshas that make up the body and mind. However, it is important you avoid self-medication with these herbs – have them only under the prescription of a registered Ayurvedic practitioner who is well-versed with their use.

_Have an oil massage_

An oil massage has a number of health benefits and one of them is stress relief. According to Ayurveda, abhyanga – the application of oil to the entire body – at regular intervals is an easy way of relaxing not just the body, but also the mind. Use any oil – castor, sesame or coconut – heat it and rub it into your scalp and all over the body; allow the oil to remain for an hour or two and then bathe with hot water. You will actually feel the stress and strain wash out of your system. For even better relaxation, mix in a little powder of shankhpushpi or brahmi into the oil you use for the massage.

_Cut down on unhealthy beverages_

Most of us are addicted to some form of liquid stimulant that we believe makes us more alert and able to deal with the myriad things life brings our way. Caffeine and alcohol tends to increase feelings of anxiety and stress. Cut down on your intake of such beverages and you are sure to observe your stress levels becoming much more manageable. Apart from increasing your stress levels soft drinks also have a lot of unhealthy side effects, so giving up that one habit can do you a world of good.

_Breathe right_

In our constant rush to meet deadlines and do things on time, our breathing takes a backseat. A lack of proper deep breaths greatly reduces the amount of oxygen circulating through your body. This is a major reason for stress related damage to the body. To combat this, make it a point to breathe in slowly and deeply a few times every morning and night – feel your stomach and chest expand as you inhale, and fall as you exhale. Breathe in as you slowly count from 1 to 5, hold for five counts and then exhale while counting from 1 to 5. If possible, learn the techniques of pranayama from a qualified instructor and practice it every day. Whenever you feel yourself getting tense, practice this deep breathing a few times and you will find the feeling of crisis tide over almost effortlessly. Over time, you will find it easier to cope better with unpleasant situations without getting stressed.
*
***************

HOW-MUCH-WATER-SHOULD-YOU-DRINK-IN-A-DAY February 21, 2015

Posted by Dr.NVS in Brahminsnet Postings.
add a comment

HOW MUCH WATER SHOULD YOU DRINK IN A DAY?.

This thread is located at http://www.brahminsnet.com/forums/showthread.php/11145-HOW-MUCH-WATER-SHOULD-YOU-DRINK-IN-A-DAY

Here is the message that has just been posted:
***************
*Dear friends,
Water is called the Elixir of Life. Everyone advices that wwe should consume plenty of water and keep ourselves well hydrated for good health.
Let us see how much water we should take and why?
Read on,
Varadarajan*

*How much water should you drink in a day?*

*Drinking-water

​Water is vital for the proper functioning of every cell and organ of the body. Drinking sufficient water will keep the brain cells properly hydrated and help them perform better. But as you constantly lose water through respiration, perspiration and excretion you regularly need to replenish what you lose. Failing to drink enough water can lead to dehydration and even formation of kidney stones. However, the exact amount of water you need depends on a number of factors including your lifestyle, your health and the climate in which you live.
Water intake for an average adult

Well known dietician Neha Chandna says, ‘An average person needs up to 35 ml water per kg body weight.’ You tend to lose 3 glasses of water a day through urination and the other 2 through breathing and sweating. You, therefore, need at least 8 glasses of water a day to replenish what you have lost. The Institute of Medicine recommends a higher water intake— 9 glasses a day for women and 11 for men. Here are 7 tips to boost your water intake.
Water intake when you are involved in a physical activity
When you engage yourself in any physical activity you tend to sweat a lot. You, therefore, need to consume extra amount of water to compensate for the fluid loss. Most people believe that sports drinks are the best alternative to nourish body salts and electrolytes. But water can be the most hydrating drink as it contains less carbohydrate and less sugar content and abundant electrolytes. According to Neha, if you are into any activity or sports then you at least need 50-60ml water per kg body weight. Extra 2-3 glasses of water should suffice when you are doing simpler exercises. But for high-intensity exercises that last longer an hour, you need to add at least 4-5 glasses of water more to your diet. Also, read how energy drinks can lead to nervousness and anxiety.
Water intake when suffering from diseases
In fever and vomiting, one should try to drink as much as water or liquids like juices and coconut water to make up for their water loss. Our expert says, ‘In case of diarrhoea, depending on the tolerance, you need to drink at least 1-2 litres of water a day to help regain hydration and salts.’
Water intake when on a weight loss plan
The biggest perk of drinking water is that you can drink as much as you want without adding any calories to your diet. Water can actually curb your appetite and further aid in your weight loss efforts. You are also likely to consume fewer calories when you drink water half an hour before your meal. According to Neha, if you are on a weight loss goal you should drink 12-13 glasses of water per day. Drinking water also helps eliminate toxins from the body and speed up the metabolism process which in turn can help you to lose weight. Did you know that drinking warm water with lemon and honey can help you lose weight?
Water requirement based on climate
A hot and humid climate can make you sweat which can lead to fluid loss. Higher altitudes may trigger frequent urination and rapid breathing and use up more of your fluid reserves. Neha suggests, depending on the atmosphere and exposure to the sun, one needs to consume 4-6 glasses extra than the required amount of water.
Water intake for pregnant women and lactating mothers
Women, who are pregnant or are breastfeeding, need additional amount of water to stay hydrated to ensure proper health and well-being. When pregnant or breastfeeding, a woman’s water requirements are higher than usual as water is needed to form amniotic fluid that surrounds the baby, support the increase in blood plasma volume and produce breast milk. Neha recommends that pregnant women should have 300-500 ml additional water a day, that is, 2-3 litres; and lactating mothers need to consume an additional 700-800 ml, that is, 3 litres of water a day.*
***************

காஞ்சிபுரம் இட்லி: February 19, 2015

Posted by Dr.NVS in Brahminsnet Postings.
add a comment

P.S.NARASIMHAN has just posted in the சமையல்-Recipes forum of Brahminsnet.com – Forum under the title of காஞ்சிபுரம் இட்லி:.

This thread is located at http://www.brahminsnet.com/forums/showthread.php/11130-காஞ்சிபுரம்-இட்லி

Here is the message that has just been posted:
***************
காஞ்சிவரதராஜருக்கு தினப்படி இரண்டு இட்லிகள் செய்து காலையில் நைவேத்தியம் செய்யப்படுகிறது.
ஒன்று கோயிலுக்கும் மற்றொன்று கட்டளைதாரர்களுக்கும். வழக்கம் போல பெருமாளுக்கு படைக்கும் இட்லியில் மிளகாயும் நல்லெண்ணெயும் சேர்ப்பதில்லை. மாற்றாக மிளகும் நெய்யும் சேர்க்கப்படுகின்றன. ஒரு இட்லி 2 கிலோவுக்கும் அதிக எடை கொண்டது.
காஞ்சிபுரம் இட்லி’ என்று ஆங்காங்கே விதவிதமாகச் சுவைத்திருந்தாலும் நிஜ காஞ்சிபுரம் இட்லி வேறு மாதிரி இருக்கிறது. பொதுவாக, தயிர் புளிப்பில் மிளகு சேர்த்தோ, வெறுமனே மிளகு சேர்த்தோ பல வகைகளில் ஹோட்டலிலும் மற்ற இடங்களிலும் காஞ்சிபுரம் இட்லி கிடைக்கிறது.

ஒரிஜினல் இட்லியானது, லேசான பழுப்பு நிறத்தில் நிறைய மிளகு, சுக்கு சுவையுடன், அருமையான வாசனையுடன் மனம் நிறைய செய்கிறது.
இந்த இட்லி வழக்கமாக மூங்கில் குடலையில் செய்யப்படுகிறது, அந்த மூங்கில் குடலை, காஞ்சி மற்றும் சுற்றுவட்டாரங்களில் மட்டுமே கிடைக்கிறது, அதனால் அங்கிருந்து குடலை வரவழைத்து பாரம்பரிய முறையில் முயற்சித்தோம்.
மூங்கில் கொண்டு பின்னப்பட்ட குடலையில் மந்தாரையை சுருட்டி செருகி, மாவை நிறைத்து, மேலே நூலால் கட்டி, வேக வைக்க வேண்டும்.பாரம்பரிய முறையில் செய்வது சிறப்புதான்…

சீக்ரெட் ரெசிபி- காஞ்சிபுரம் இட்லி:
என்னென்ன தேவை?
பச்சரிசி – 2 கப்,
உளுந்து – 1 கப்,
வெந்தயம் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்,
மிளகு – 3 டேபிள்ஸ்பூன்,
சீரகம் – 3 டேபிள்ஸ்பூன், (மிளகு-சீரகம்
இரண்டையும் ஒன்றிரண்டாக பொடிக்கவும்)
பெருங்காயம் – 1/2 டீஸ்பூன்,
கறிவேப்பிலை – ஒரு கைப்பிடி (பொடியாக நறுக்கவும்),
சுக்குத்தூள் – 10 கிராம்,
உப்பு – தேவையான அளவு,
எண்ணெய் – 1 கப்.
எப்படிச் செய்வது?
*அரிசி, பருப்பு, வெந்தயம் – மூன்றையும் ஒன்றாக 3 மணிநேரம் ஊற வைத்து கொரகொரப்பாக அரைத்து எடுக்கவும்.

* அத்துடன் மிளகு, சீரகத்தூள், பெருங்காயம், கறிவேப்பிலை, சுக்குத்தூள், உப்பு ஆகியவற்றுடன் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்து கலந்து வைக்கவும்.
* குக்கரில் ஒரு வட்ட அடுக்கில் அல்லது கேக் ட்ரேயில் நெய் தடவி பாதி அளவு ஊற்றி, குக்கரை மூடி வெயிட் போடாமல், விசில் வரும் இடத்தில் ஒரு சிறிய கப் கொண்டு மூடி, சுமார் 40 நிமிடம் வேக வைக்க வேண்டும்.
* வெந்ததும் எடுத்து கவிழ்த்து, துண்டு போட்டு, புதினா சட்னி, தேங்காய் சட்னி, மிளகாய் பொடியுடன் பரிமாறவும்.

காஞ்சிபுரம் இட்லி: February 19, 2015

Posted by Dr.NVS in Brahminsnet Postings.
add a comment

P.S.NARASIMHAN has just posted in the சமையல்-Recipes forum of Brahminsnet.com – Forum under the title of காஞ்சிபுரம் இட்லி:.

This thread is located at http://www.brahminsnet.com/forums/showthread.php/11130-காஞ்சிபுரம்-இட்லி

Here is the message that has just been posted:
***************
காஞ்சிவரதராஜருக்கு தினப்படி இரண்டு இட்லிகள் செய்து காலையில் நைவேத்தியம் செய்யப்படுகிறது.
ஒன்று கோயிலுக்கும் மற்றொன்று கட்டளைதாரர்களுக்கும். வழக்கம் போல பெருமாளுக்கு படைக்கும் இட்லியில் மிளகாயும் நல்லெண்ணெயும் சேர்ப்பதில்லை. மாற்றாக மிளகும் நெய்யும் சேர்க்கப்படுகின்றன. ஒரு இட்லி 2 கிலோவுக்கும் அதிக எடை கொண்டது.
காஞ்சிபுரம் இட்லி’ என்று ஆங்காங்கே விதவிதமாகச் சுவைத்திருந்தாலும் நிஜ காஞ்சிபுரம் இட்லி வேறு மாதிரி இருக்கிறது. பொதுவாக, தயிர் புளிப்பில் மிளகு சேர்த்தோ, வெறுமனே மிளகு சேர்த்தோ பல வகைகளில் ஹோட்டலிலும் மற்ற இடங்களிலும் காஞ்சிபுரம் இட்லி கிடைக்கிறது.

ஒரிஜினல் இட்லியானது, லேசான பழுப்பு நிறத்தில் நிறைய மிளகு, சுக்கு சுவையுடன், அருமையான வாசனையுடன் மனம் நிறைய செய்கிறது.
இந்த இட்லி வழக்கமாக மூங்கில் குடலையில் செய்யப்படுகிறது, அந்த மூங்கில் குடலை, காஞ்சி மற்றும் சுற்றுவட்டாரங்களில் மட்டுமே கிடைக்கிறது, அதனால் அங்கிருந்து குடலை வரவழைத்து பாரம்பரிய முறையில் முயற்சித்தோம்.
மூங்கில் கொண்டு பின்னப்பட்ட குடலையில் மந்தாரையை சுருட்டி செருகி, மாவை நிறைத்து, மேலே நூலால் கட்டி, வேக வைக்க வேண்டும்.பாரம்பரிய முறையில் செய்வது சிறப்புதான்…

சீக்ரெட் ரெசிபி- காஞ்சிபுரம் இட்லி:
என்னென்ன தேவை?
பச்சரிசி – 2 கப்,
உளுந்து – 1 கப்,
வெந்தயம் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்,
மிளகு – 3 டேபிள்ஸ்பூன்,
சீரகம் – 3 டேபிள்ஸ்பூன், (மிளகு-சீரகம்
இரண்டையும் ஒன்றிரண்டாக பொடிக்கவும்)
பெருங்காயம் – 1/2 டீஸ்பூன்,
கறிவேப்பிலை – ஒரு கைப்பிடி (பொடியாக நறுக்கவும்),
சுக்குத்தூள் – 10 கிராம்,
உப்பு – தேவையான அளவு,
எண்ணெய் – 1 கப்.
எப்படிச் செய்வது?
*அரிசி, பருப்பு, வெந்தயம் – மூன்றையும் ஒன்றாக 3 மணிநேரம் ஊற வைத்து கொரகொரப்பாக அரைத்து எடுக்கவும்.

* அத்துடன் மிளகு, சீரகத்தூள், பெருங்காயம், கறிவேப்பிலை, சுக்குத்தூள், உப்பு ஆகியவற்றுடன் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்து கலந்து வைக்கவும்.
* குக்கரில் ஒரு வட்ட அடுக்கில் அல்லது கேக் ட்ரேயில் நெய் தடவி பாதி அளவு ஊற்றி, குக்கரை மூடி வெயிட் போடாமல், விசில் வரும் இடத்தில் ஒரு சிறிய கப் கொண்டு மூடி, சுமார் 40 நிமிடம் வேக வைக்க வேண்டும்.
* வெந்ததும் எடுத்து கவிழ்த்து, துண்டு போட்டு, புதினா சட்னி, தேங்காய் சட்னி, மிளகாய் பொடியுடன் பரிமாறவும்.

காஞ்சிபுரம் இட்லி: February 19, 2015

Posted by Dr.NVS in Brahminsnet Postings.
add a comment

P.S.NARASIMHAN has just posted in the சமையல்-Recipes forum of Brahminsnet.com – Forum under the title of காஞ்சிபுரம் இட்லி:.

This thread is located at http://www.brahminsnet.com/forums/showthread.php/11130-காஞ்சிபுரம்-இட்லி

Here is the message that has just been posted:
***************
காஞ்சிவரதராஜருக்கு தினப்படி இரண்டு இட்லிகள் செய்து காலையில் நைவேத்தியம் செய்யப்படுகிறது.
ஒன்று கோயிலுக்கும் மற்றொன்று கட்டளைதாரர்களுக்கும். வழக்கம் போல பெருமாளுக்கு படைக்கும் இட்லியில் மிளகாயும் நல்லெண்ணெயும் சேர்ப்பதில்லை. மாற்றாக மிளகும் நெய்யும் சேர்க்கப்படுகின்றன. ஒரு இட்லி 2 கிலோவுக்கும் அதிக எடை கொண்டது.
காஞ்சிபுரம் இட்லி’ என்று ஆங்காங்கே விதவிதமாகச் சுவைத்திருந்தாலும் நிஜ காஞ்சிபுரம் இட்லி வேறு மாதிரி இருக்கிறது. பொதுவாக, தயிர் புளிப்பில் மிளகு சேர்த்தோ, வெறுமனே மிளகு சேர்த்தோ பல வகைகளில் ஹோட்டலிலும் மற்ற இடங்களிலும் காஞ்சிபுரம் இட்லி கிடைக்கிறது.

ஒரிஜினல் இட்லியானது, லேசான பழுப்பு நிறத்தில் நிறைய மிளகு, சுக்கு சுவையுடன், அருமையான வாசனையுடன் மனம் நிறைய செய்கிறது.
இந்த இட்லி வழக்கமாக மூங்கில் குடலையில் செய்யப்படுகிறது, அந்த மூங்கில் குடலை, காஞ்சி மற்றும் சுற்றுவட்டாரங்களில் மட்டுமே கிடைக்கிறது, அதனால் அங்கிருந்து குடலை வரவழைத்து பாரம்பரிய முறையில் முயற்சித்தோம்.
மூங்கில் கொண்டு பின்னப்பட்ட குடலையில் மந்தாரையை சுருட்டி செருகி, மாவை நிறைத்து, மேலே நூலால் கட்டி, வேக வைக்க வேண்டும்.பாரம்பரிய முறையில் செய்வது சிறப்புதான்…

சீக்ரெட் ரெசிபி- காஞ்சிபுரம் இட்லி:
என்னென்ன தேவை?
பச்சரிசி – 2 கப்,
உளுந்து – 1 கப்,
வெந்தயம் – 2 டேபிள்ஸ்பூன்,
மிளகு – 3 டேபிள்ஸ்பூன்,
சீரகம் – 3 டேபிள்ஸ்பூன், (மிளகு-சீரகம்
இரண்டையும் ஒன்றிரண்டாக பொடிக்கவும்)
பெருங்காயம் – 1/2 டீஸ்பூன்,
கறிவேப்பிலை – ஒரு கைப்பிடி (பொடியாக நறுக்கவும்),
சுக்குத்தூள் – 10 கிராம்,
உப்பு – தேவையான அளவு,
எண்ணெய் – 1 கப்.
எப்படிச் செய்வது?
*அரிசி, பருப்பு, வெந்தயம் – மூன்றையும் ஒன்றாக 3 மணிநேரம் ஊற வைத்து கொரகொரப்பாக அரைத்து எடுக்கவும்.

* அத்துடன் மிளகு, சீரகத்தூள், பெருங்காயம், கறிவேப்பிலை, சுக்குத்தூள், உப்பு ஆகியவற்றுடன் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்து கலந்து வைக்கவும்.
* குக்கரில் ஒரு வட்ட அடுக்கில் அல்லது கேக் ட்ரேயில் நெய் தடவி பாதி அளவு ஊற்றி, குக்கரை மூடி வெயிட் போடாமல், விசில் வரும் இடத்தில் ஒரு சிறிய கப் கொண்டு மூடி, சுமார் 40 நிமிடம் வேக வைக்க வேண்டும்.
* வெந்ததும் எடுத்து கவிழ்த்து, துண்டு போட்டு, புதினா சட்னி, தேங்காய் சட்னி, மிளகாய் பொடியுடன் பரிமாறவும்.

KITCHEN TIPS February 17, 2015

Posted by Dr.NVS in Brahminsnet Postings.
add a comment

KITCHEN TIPS.
Tips-Kitchen.jpg

This thread is located at http://www.brahminsnet.com/forums/showthread.php/11116-KITCHEN-TIPS

Here is the message that has just been posted:
***************
*Dear friends,
Now for a change I share some kitchen tips with you all. You may find them useful.
Varadarajan*

*KITCHEN TIPS
*

While cooking potatoes, Cut them into half and add a pinch of turmeric. This makes the potatoes cook faster.
While cooking toor dal, add a pinch of turmeric and a drop of oil. Toor dal cookes faster.
While cooking pulav, wash the rice in water and spread it on a cloth or paper for drying. Leave it for around 15-30 min. This makes the rice grains separate.
While cooking pulav in kadai (i mean not using cooker), do not mix the ingredients frequently, if u mix it, the rice becomes paste. So after 10-15 min of cooking, just open the lid and have a look. If you feel it is cooked, gently mix the contents once or twice.
Use water always in 1(rice) : 2 (water) for pulav. After 10-15min of cooking, if u feel water is less, just add little water.
Always cook pulav on very low flame.
While making chapathi, leave the dough for 30 min to make soft chapathis.
Over roasting/burning/over frying any spice changes the taste of the dish. So be careful while handling the spices. (Mustard turns bitter when fried for a long time).
Puri dough should be made little harder than chapathi dough. This prevents puri from retaining more oil when it is deep fried. Also once dough is prepared, make the puri immediately.
While adding tadka(seasoning) to any curry or dal, add it once the curry/dal is completely cooked. Close the lid immediately & remove from flame. This will retain the seasoning aroma. Do not cook after adding seasoning.
Put the brinjal(eggplants) pieces or peeled smoked brinjal in water for around 10 mins. Discard the water. This removes any bitter taste from them.
Do not hold any spice powder packets directly on the dish while cooking, the hot vapors get into the packet and spoil the powder. Take out the required amount of powder on a spoon and then add it to the dish.
Always use a flat bottomed pan for cooking (except for frying puris, they need depth), this helps in equal distribution of heat. Also, use broader vessel compared to thin tall vessel.
If your kitchen stove has got black mess on it, spread some baking soda and rub lightly. Leave it for around 15mins and give it a good rub and wipe off. The hard mess usually comes off easily.
.
While cutting boiled potatoes, dip the knife in water. This avoids sticking to knife.
While grinding coconut during cold days or while grinding frozen/cold coconut, use warm water. This helps in easy grinding and also avoids the fat floating on top.
Add 1/2 tea spn of sugar while cooking beetroot in cooker. This avoids the spreading/splashing of color.
To remove the black marks from the stove top (the kind of stoves in US particularly), spray some oven cleaner, leave for around 10mins and then gently scrub them off. Difficult marks come off easily.
Never put garlic or cardamom, which are not peeled in hot oil. They pop up and can cause serious burns. If you need to use them whole, slightly open up the skin from one side.
Add a little salt when frying tomatoes, this helps to get them mushy faster.
To remove black stains in cooker or vessels, add a small piece of lemon and 1/2 cup water. Heat for few minutes and wash immediately.

%d bloggers like this: